Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Kątach Opolskich

 

Nawigacja


PROJEKT UNIJNY

Zajęcia polonistyczno-przyrodnicze - Filia w Przyworach

"INWESTUJEMY W DZIECI I MŁODZIEŻ NASZEJ GMINY"

 

 

 

             Zajęcia pozalekcyjne: zajęcia polonistyczno – przyrodnicze

                                                PSP Kąty Opolskie – Filia Przywory

       

      Prowadząca: mgr Jolanta Korytkiewicz

 

     Cenną propozycją zagospodarowania wolnego czasu ucznia jest praca

 w systemie pozalekcyjnym. Zajęcia są dla wszystkich uczniów chcących

 poszerzać swoje zainteresowania w zakresie edukacji polonistycznej, przy-

 rolniczej i artystycznej. Tematyka zajęć pozwoli uczniom pogłębiać i utrwalać

 poznane wiadomości na lekcjach i w życiu codziennym. Będzie zwracał uwagę

 na otaczający świat i z zainteresowaniem podziwiał piękno środowiska

 w którym mieszka.

  Zajęcia odbywać się będą od 1 grudnia 2010 roku jeden raz w tygodniu po 90 minut. Zrealizowanych będzie 62 godziny po 45 minut. Grupa zajęciowa

  będzie liczyć 12 uczniów z klasy II i III naszej szkoły podstawowej.

 

 CELEprogramu:

 - pogłębianie wiedzy uczniów z zakresu przyrody, języka polskiego

 - rozbudzanie ciekawości poznawczej swojego środowiska

 - kształtowanie spostrzegawczości i uwagi

 - wyrabianie umiejętności rejestracji wyników obserwacji

 - umiejętność prezentowania interesujących informacji z literatury

 - uwrażliwianie na piękno różnorodnych zjawisk

 - kształtowanie i rozwijanie umiejętności artystycznych, plastycznych

 - ćwiczenia ortograficzne – dobór tekstów związanych z przyrodą

 - ćwiczenia gramatyczne, stylistyczne – tematyka przyrodnicza

 - wykorzystanie materiałów z natury jako środków artystycznych

 - bogacenie słownictwa o nowe pojęcia z zakresu przyrody

 - poznanie budowy mikroskopu szkolnego i jego obsługa

 - przygotowanie uczniów do konkursu przyrodniczego

 - doskonalenie umiejętności współdziałania w grupie

 - właściwe wykorzystanie przyrządów do obserwacji

 - rozwijanie aktywności twórczej dziecka

 

 

 

 

 METODY:

 

  - obserwacja

  - gry i zabawy dydaktyczne

  - praktyczna, laboratoryjna

  - praca z literaturą

  - praca z mikroskopem

  - poszukująca

 

 

 FORMY PRACY:

 

  - praca indywidualna

  - praca zespołowa

  - zajęcia w terenie

  - praca grupowa

 

 

  ŚRODKI  DYDAKTYCZNE:

 

  - mikroskopy, lupy

  - książki przyrodnicze, albumy, słowniki,

  - czasopisma

  - materiały do badań mikroskopowych

  - materiały papiernicze

  - naturalne okazy przyrodnicze

  - nożyczki, klej, taśmy klejące, dziurkacze itp.

  - formy do odlewów gipsowych

 

 TEMATYKA ZAJĘĆ:

 

 1. Co będziemy robić na zajęciach – pogadanka
 2. Drzewa liściaste w najbliższym środowisku
 3. Barwy jesieni
 4. Drzewa iglaste w najbliższym środowisku
 5. Krzewy leśne
 6. Zwierzęta leśne
 7. Bez wody nie ma życia
 8. Co pływa a co tonie?
 9. Poznajemy budowę i działanie mikroskopu
 10. Wykonujemy proste obserwacje mikroskopowe
 11. Zajęcia terenowe
 12. W jaki sposób chronimy przyrodę
 13. Rozpoznawanie pospolitych gatunków roślin
 14. Ćwiczenia ortograficzne, dobór tekstów przyrodniczych
 15. Zwierzęta i rośliny na łące
 16. Zasady krążenia wody w przyrodzie
 17. Poznajemy krajobraz naszej okolicy
 18. Czas jesiennej szarugi
 19. Piękno zimowej przyrody
 20. Jak pomagamy zwierzętom w zimie
 21. Kto śpi, a kto nie śpi w zimie?
 22. Przyroda w poezji – nasze odczucia
 23. Cztery pory roku
 24. Przyszła wiosna
 25. Zmiany zachodzące w przyrodzie w różnych porach roku
 26. Ptaki w naszym najbliższym środowisku
 27. Gry i zabawy dydaktyczne
 28. Wycieczka do Biblioteki wojewódzkiej w Opolu
 29. Konkurs polonistyczno - przyrodniczy
 30. W czasie wakacji nie będziemy się nudzić
 31. Uroczyste zakończenie zajęć

 

 

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

 

 - zna swoje najbliższe środowisko

 - wzbogaca słownictwo z zakresu jęz. polskiego, przyrody i środowiska

 - potrafi prezentować informacje z literatury

 - uważnie obserwuje otaczający go świat

 - wykazuje świadomość i wrażliwość na otaczającą przyrodę

 - dostrzega pozytywne efekty swojej pracy

 - prawidłowo współpracuje w grupie

 - potrafi w sposób plastyczny i artystyczny przedstawić swoje zainteresowania

 - wykorzystuje materiały z natury w swoich pracach manualnych

 - zna budowę mikroskopu i jego obsługę

 - potrafi obserwować i opisać oglądany materiał

 - wie do czego służą przyrządy do obserwacji środowiska

 - rozwija aktywność twórczą, poznawczą i obserwacyjną

 

 

KARTA UCZNIA

DIAGNOZA WSTĘPNA I KOŃCOWA

 

Imię i nazwisko ucznia……………………………………………………..

Klasa …………………..

Rodzaj zajęć…………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły……………………………………………………….

 

 1.  Wymień pory roku,                     dzień i miesiąc rozpoczęcia

a………………………….                ………………………………

b………………………….                ………………………………

c…………………………..               ………………………………

d…………………………..               ………………………………             8pkt        

 

 1. Wymień  drzewa liściaste :

a………………………b………………………..c……………………….   3pkt

 1. Wymień trzy drzewa iglaste:

a………………………b………………………...c……………………….   3pkt

 1. Podaj nazwy zwierząt leśnych:

a………………………b…………………………c……………………….   3pkt

 1. Podaj nazwy kwiatów wiosennych

a……………………… b…………………………c………………………    3pkt

 1. Do czego służy mikroskop?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………   2pkt

 1. Jak pomagamy zwierzętom przetrwać zimę?

a………………………………………………………………………………

b………………………………………………………………………………

c……………………………………………………………………………….  3pkt

 1. Jakie ptaki odlatują na zimę do ciepłych krajów?

a……………………………b………………………c………………………   3pkt

………………………………………………………………………………..

 1. Dlaczego przyroda jest ważna w życiu człowieka?

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………..   5pkt